Citrine/HI | Manual

[ नक्शा ] प्रकार

☞ x := नक्शा नया।
✎ लिखना: x प्रकार, रोकना।
नक्शा