Citrine/HI | Manual

[ क्षण ] जैसा: [ क्षण ]

☞ x := क्षण नया।
☞ y := क्षण नया जैसा: x।
✎ लिखना: x, रोकना।
✎ लिखना: y, रोकना।
2020-04-18 18:35:31
2020-04-18 18:35:31