Citrine/HY | Manual

[ Ֆայլ ] ցուցակ. [ Լարային ]:

☞ x ≔ Ֆայլ ցուցակ. ֆայլի գտնվելու վայրը /usr games:
✎ գրել__. x, դադարեցնել:
Ցուցակ ← ((Քարտեզ նոր) տեղադրել.‘folder’ at.‘type’, տեղադրել.‘..’ at.‘file’) ; ((Քարտեզ նոր) տեղադրել.‘file’ at.‘type’, տեղադրել.‘lbreakout2’ at.‘file’) ; ((Քարտեզ նոր) տեղադրել.‘file’ at.‘type’, տեղադրել.‘cowthink’ at.‘file’) ; ((Քարտեզ նոր) տեղադրել.‘file’ at.‘type’, տեղադրել.‘peg-e’ at.‘file’) ; ((Քարտեզ նոր) տեղադրել.‘folder’ at.‘type’, տեղադրել.‘.’ at.‘file’) ; ((Քարտեզ նոր) տեղադրել.‘file’ at.‘type’, տեղադրել.‘lbreakout2server’ at.‘file’) ; ((Քարտեզ նոր) տեղադրել.‘file’ at.‘type’, տեղադրել.‘cowsay’ at.‘file’) ; ((Քարտեզ նոր) տեղադրել.‘file’ at.‘type’, տեղադրել.‘gnome-mahjongg’ at.‘file’) ; ((Քարտեզ նոր) տեղադրել.‘file’ at.‘type’, տեղադրել.‘swell-foop’ at.‘file’)