Citrine/KK | Manual

[ Тізім ] табу: [ Нысан ].

☞ x ≔ Тізім ← 1 ; 2 ; 3.
☞ y ≔ x табу: 2.
✎ жазу: y, Тоқта.
2