Citrine/LO | Manual

[ ແຟ້ມ ] ບັນຊີລາຍຊື່: [ ຊ່ອຍແນ່ ].

☞ x ≔ ແຟ້ມ ບັນຊີລາຍຊື່: ສະຖານທີ່ໄຟລ໌ /usr games.
✎ ຂຽນ: x, ຢຸດ.
ລາຍຊື່ ← ((ແຜນທີ່ ໃຫມ່) ໃສ່:‘folder’ ທີ່:‘type’, ໃສ່:‘..’ ທີ່:‘file’) ; ((ແຜນທີ່ ໃຫມ່) ໃສ່:‘file’ ທີ່:‘type’, ໃສ່:‘lbreakout2’ ທີ່:‘file’) ; ((ແຜນທີ່ ໃຫມ່) ໃສ່:‘symbolic link’ ທີ່:‘type’, ໃສ່:‘cowthink’ ທີ່:‘file’) ; ((ແຜນທີ່ ໃຫມ່) ໃສ່:‘file’ ທີ່:‘type’, ໃສ່:‘peg-e’ ທີ່:‘file’) ; ((ແຜນທີ່ ໃຫມ່) ໃສ່:‘folder’ ທີ່:‘type’, ໃສ່:‘.’ ທີ່:‘file’) ; ((ແຜນທີ່ ໃຫມ່) ໃສ່:‘file’ ທີ່:‘type’, ໃສ່:‘lbreakout2server’ ທີ່:‘file’) ; ((ແຜນທີ່ ໃຫມ່) ໃສ່:‘file’ ທີ່:‘type’, ໃສ່:‘cowsay’ ທີ່:‘file’) ; ((ແຜນທີ່ ໃຫມ່) ໃສ່:‘file’ ທີ່:‘type’, ໃສ່:‘gnome-mahjongg’ ທີ່:‘file’) ; ((ແຜນທີ່ ໃຫມ່) ໃສ່:‘file’ ທີ່:‘type’, ໃສ່:‘swell-foop’ ທີ່:‘file’)