Citrine/NE | Manual

[ स्ट्रिंग ] बाट: [ संख्या ] लम्बाई: [ संख्या ].

☞ x ≔ ‘qwerty’ बाट: 2 लम्बाई: 3.
✎ लेख्नुहोस्: x, रोक.
wer