Citrine/NE | Manual

[ स्ट्रिंग ] _बुलियन

✎ लेख्नुहोस्: ‘’ _बुलियन, रोक.
✎ लेख्नुहोस्: ‘ ’ _बुलियन, रोक.
✎ लेख्नुहोस्: ‘abc’ _बुलियन, रोक.
✎ लेख्नुहोस्: ‘123’ _बुलियन, रोक.
गलत
सही
सही
सही