Citrine/NE | Manual

[ कोड ] समात्नु__: [ कोड ]

{
☞ z ≔ 4 ÷ 0.
} समात्नु__: { :e
✎ लेख्नुहोस्: e, अन्त्य.
}, चलाउनुहोस्.
शून्य बाट भाग।