Citrine/NE | Manual

[ क्षण ] घटाउनु: [ संख्या ].

☞ x ≔ क्षण नयाँ.
✎ लेख्नुहोस्: x, रोक.
x घटाउनु: 6 दोस्रो.
✎ लेख्नुहोस्: x, रोक.
x घटाउनु: 5 मिनेट.
✎ लेख्नुहोस्: x, रोक.
x घटाउनु: 4 घण्टा.
✎ लेख्नुहोस्: x, रोक.
x घटाउनु: 3 दिन.
✎ लेख्नुहोस्: x, रोक.
x घटाउनु: 2 महिना.
✎ लेख्नुहोस्: x, रोक.
x घटाउनु: 1 बर्ष.
✎ लेख्नुहोस्: x, रोक.
2022-06-04 12:33:13
2022-06-04 12:33:07
2022-06-04 12:28:07
2022-06-04 08:28:07
2022-06-01 08:28:07
2022-04-01 08:28:07
2021-04-01 08:28:07