Citrine/NE | Manual

Welcome

☞ x := वस्तु नयाँ.
x खुल्ला: 'greet:' गर्नुहोस्: { :somebody
☞ greeting := 'Hello you!'.
greeting you: somebody.
✎ लेख्नुहोस्: greeting, रोक.
}.
x greet: 'World'.
Hello World!