Citrine/NE | Manual

[ वस्तु ] केस: [ वस्तु ] गर्नुहोस्: [ कोड ].

☞ x ≔ ‘**’.
x
केस: ‘*’ गर्नुहोस्: { ✎ लेख्नुहोस्: 1. },
केस: ‘**’ गर्नुहोस्: { ✎ लेख्नुहोस्: 2. },
केस: ‘***’ गर्नुहोस्: { ✎ लेख्नुहोस्: 3. }.
✎ रोक.
2