Citrine/VI | Manual

[ Vật ] riêng tôi

✎ viết: Vật riêng tôi, dừng lại.
✎ viết: Thật boolean, dừng lại.
✎ viết: 123 con số, dừng lại.
✎ viết: ‘x’ văn bản, dừng lại.
Vật
Thật
123
x