Citrine/VI | Manual

[ Chốc lát ] chờ đợi: [ Con số ]

Chương trình chờ đợi: 2.


~$ x.ctr
.... waits sec ....
.... waits sec ....
~$_