Citrine/VI | Manual

[ Chốc lát ] thời gian.

☞ t ≔ Chốc lát mới thời gian.
✎ viết: t, dừng lại.
1.654.345.974