Citrine/VI | Manual

[ Vật ] trên: [ Văn bản ] làm: [ Mã ]

☞ q ≔ Vật mới.
q trên: ‘abc:’ làm: { :p
⚿ abc ≔ p.
}.
q trên: ‘abc’ làm: {
↲ ⚿ abc.
}.
☞ a ≔ q mới abc: ‘123’.
✎ viết: a abc, dừng lại.
123