Citrine/VI | Manual

[ Tập tin ] kích thước

☞ x ≔ Tập tin mới: (Địa điểm /tmp: ‘a.txt’).
x viết: ‘abc’.
✎ viết: x kích thước, dừng lại.
x nối thêm: ‘def’.
✎ viết: x kích thước, dừng lại.
3
6