Citrine/VI | Manual

[ Chốc lát ] _vùng: [ Chuỗi ]

☞ t ≔ Chốc lát mới.
t _vùng: ‘Europe/Amsterdam’.
✎ viết: t, dừng lại.
✎ viết: t vùng, dừng lại.
t _vùng: ‘US/Hawaii’.
✎ viết: t, dừng lại.
✎ viết: t vùng, dừng lại.
2022-06-04 14:32:22
Europe/Amsterdam
2022-06-04 02:32:22
US/Hawaii