Citrine/VI | Manual

[ Chốc lát ] ≠ [ Chốc lát ]

☞ m ≔ Chốc lát mới năm: 2070, tháng: 11, ngày: 1.
☞ n ≔ m bản sao.
✎ viết: (m = n), dừng lại.
✎ viết: (m ≠ n), dừng lại.
✎ viết: (m bằng: m), dừng lại.
✎ viết: (m bằng: n), dừng lại.
n tháng: 12.
✎ viết: (m ≠ n), dừng lại.
✎ viết: (m = n), dừng lại.
Thật
Sai
Thật
Sai
Thật
Sai