Citrine/PA | Manual

ਕੋਡ

☞ x ≔ { :a :b :c ↲ a + b + c. } ਲਾਗੂ ਕਰੋ: 1 ਅਤੇ: 2 ਅਤੇ: 3.
✎ ਲਿਖੋ: x, ਰੂਕੋ.
6