Citrine/RW | Manual

[ Gahunda ] flush

✎ andika: ‘Flush stdout buffer.’, hagarara.
Gahunda flush.
Flush stdout buffer.