[ Intego ] njye ubwanjye

✎ andika: Intego njye ubwanjye, hagarara.
✎ andika: Yego yego oya, hagarara.
✎ andika: 123 nimero, hagarara.
✎ andika: ‘x’ inyandiko, hagarara.
Intego
Yego
123
x