Citrine/NE | Manual

[ फाईल ] मेटाउन

☞ x ≔ फाईल नयाँ: (स्थान /tmp: ‘a.txt’).
x लेख्नुहोस्: ‘abc’.
✎ लेख्नुहोस्: x अवस्थित छ, रोक.
x मेटाउन.
✎ लेख्नुहोस्: x अवस्थित छ, रोक.
हो
छैन