Citrine/NE | Manual

सूची

☞ x ≔ सूची नयाँ.
x
aaa: ‘a’,
bbb: 1,5,
ccc: हो.
✎ लेख्नुहोस्: x bbb, रोक.
1,5