Citrine/NE | Manual

[ संख्या ] < [ संख्या ]

☞ x ≔ 8 < 7.
☞ y ≔ 7 < 8.
✎ लेख्नुहोस्: x, रोक.
✎ लेख्नुहोस्: y, रोक.
छैन
हो