Citrine/NE | Manual

[ कोड ] जबकि: [ कोड ]

☞ x ≔ 0.
{ x थप्नुहोस्: 1. } जबकि: { ↲ (x < 6). }.
✎ लेख्नुहोस्: x, रोक.
6