Citrine/NE | Manual

[ संख्या ] ≠ [ संख्या ]

☞ x ≔ 8 ≠ 8.
☞ y ≔ 8 ≠ 9.
✎ लेख्नुहोस्: x, रोक.
✎ लेख्नुहोस्: y, रोक.
छैन
हो