[ फाईल ] पढ्नुहोस्

☞ f ≔ फाईल नयाँ: (स्थान /tmp: ‘test.txt’).
f लेख्नुहोस्: ‘test’.
☞ q ≔ फाईल नयाँ: (स्थान /tmp: ‘test.txt’).
✎ लेख्नुहोस्: q पढ्नुहोस्, रोक.
test