Citrine/NE | Manual

[ क्षण ] दिन

☞ x ≔ क्षण नयाँ.
x बर्ष: 2020.
x महिना: 8.
x दिन: 12.
x घण्टा: 10.
x मिनेट: 2.
x दोस्रो: 1.
✎ लेख्नुहोस्: x बर्ष.
✎ लेख्नुहोस्: x महिना.
✎ लेख्नुहोस्: x दिन.
✎ लेख्नुहोस्: x घण्टा.
✎ लेख्नुहोस्: x मिनेट.
✎ लेख्नुहोस्: x दोस्रो.
2.0208121021