[ क्षण ] = [ क्षण ]

☞ m ≔ क्षण नयाँ बर्ष: 2070, महिना: 11, दिन: 1.
☞ n ≔ m कापी.
✎ लेख्नुहोस्: (m = n), रोक.
✎ लेख्नुहोस्: (m ≠ n), रोक.
✎ लेख्नुहोस्: (m बराबर: m), रोक.
✎ लेख्नुहोस्: (m बराबर: n), रोक.
n महिना: 12.
✎ लेख्नुहोस्: (m ≠ n), रोक.
✎ लेख्नुहोस्: (m = n), रोक.
हो
छैन
हो
छैन
हो
छैन