Citrine/NE | Manual

[ संख्या ] ≤ [ संख्या ]

☞ x ≔ 8 ≤ 7.
☞ y ≔ 7 ≤ 8.
✎ लेख्नुहोस्: x, रोक.
✎ लेख्नुहोस्: y, रोक.
छैन
हो