Citrine/NE | Manual

कोड

☞ x ≔ { :a :b :c ↲ a + b + c. } रूपान्तरण: 1 र: 2 र: 3.
✎ लेख्नुहोस्: x, रोक.
6