[ Loạt ] đếm

☞ x ≔ Loạt ← 1 ; 2 ; 3.
✎ viết: x đếm, dừng lại.
3