[ Vật ] viết.

☞ x ≔ Sách mới.
x abc: 123.
☞ y ≔ Loạt ← x.
✎ viết: y viết, dừng lại.
(Loạt ← ((Sách mới) đặt:123 tại:‘abc’))