[ Boolean ] thật: [ Mã ]

☞ x ≔ 10.
(x > 9 và: x < 11) thật: {
✎ viết: x, dừng lại.
}.
10