[ Loạt ] bởi: [ Loạt ]

☞ x ≔ Loạt ← ‘A’ ; ‘B’ ; ‘C’.
☞ y ≔ Loạt ← 1 ; 2 ; 3.
☞ z ≔ x bởi: y.
✎ viết: z, dừng lại.
(Sách mới) đặt:‘C’ tại:‘3’, đặt:‘B’ tại:‘2’, đặt:‘A’ tại:‘1’