[ Sách ] kiểu

☞ x ≔ Sách mới.
✎ viết: x kiểu, dừng lại.
Sách