[ Sách ] - [ Vật ]

☞ x ≔ Sách mới.
x aaa: ‘bbb’, ccc: ‘ddd’.
x - ‘ccc’.
✎ viết: x, dừng lại.
(Sách mới) đặt:‘bbb’ tại:‘aaa’