Citrine/VI | Manual

[ Vật ] kiểu

☞ x ≔ Vật.
✎ viết: x kiểu, dừng lại.
✎ viết: 777 kiểu, dừng lại.
✎ viết: ‘ABC’ kiểu, dừng lại.
✎ viết: Thật kiểu, dừng lại.
Vật
Con số
Văn bản
Boolean