[ Vật ] làm

☞ x ≔ Loạt ← 1 ; 2 ; 3.
x làm lấy phần tử cuối cùng lấy phần tử đầu tiên làm xong.
✎ viết: x, dừng lại.
Loạt ← 2