Citrine/VI | Manual

[ Boolean ] và: [ Boolean ]

☞ x ≔ ( 2 > 1 ) và: ( 3 > 2 ).
☞ y ≔ ( 2 > 1 ) và: ( 2 > 3 ).
✎ viết: x, dừng lại.
✎ viết: y, dừng lại.
Thật
Sai