[ Không ] không?

☞ x ≔ Không.
✎ viết: x không?, dừng lại.
Thật