Citrine/VI | Manual

[ Sách ] đếm

☞ x ≔ Sách mới.
x
đặt: ‘a’ tại: ‘b’,
đặt: ‘c’ tại: ‘d’.
✎ viết: x đếm, dừng lại.
2