[ Evdem ] = [ Evdem ]

☞ m ≔ Evdem nşh sal: 2070, meh: 11, roj: 1.
☞ n ≔ m kopî.
✎ nivîsîn: (m = n), rawestan.
✎ nivîsîn: (m ≠ n), rawestan.
✎ nivîsîn: (m wekhev: m), rawestan.
✎ nivîsîn: (m wekhev: n), rawestan.
n meh: 12.
✎ nivîsîn: (m ≠ n), rawestan.
✎ nivîsîn: (m = n), rawestan.
Erê
Na
Erê
Na
Erê
Na