[ Chương trình ] [ Văn bản ]: [ Văn bản ]

✎ viết: (Chương trình ✎: ‘AAA’), dừng lại.
✎ viết: (Chương trình Program: ‘test’), dừng lại.
Sai
Sai