[ Loạt ] tìm thấy: [ Vật ]

☞ x ≔ Loạt ← 1 ; 2 ; 3.
☞ y ≔ x tìm thấy: 2.
✎ viết: y, dừng lại.
2