[ Chốc lát ] tháng: [ Con số ]

☞ x ≔ Chốc lát mới.
x năm: 2020.
x tháng: 8.
x ngày: 12.
x giờ: 10.
x phút: 2.
x thứ hai: 1.
✎ viết: x năm.
✎ viết: x tháng.
✎ viết: x ngày.
✎ viết: x giờ.
✎ viết: x phút.
✎ viết: x thứ hai.
2.0208121021