[ Tập tin ] nối thêm: [ Văn bản ]

☞ x ≔ Tập tin mới: (Địa điểm /tmp: ‘a.txt’).
x viết: ‘123’.
✎ viết: x đọc, dừng lại.
x nối thêm: ‘345’.
✎ viết: x đọc, dừng lại.
123
123345