[ Chương trình ] cài đặt: [ Văn bản ]

☞ x ≔ Chương trình cài đặt: ‘SHELL’.
✎ viết: x, dừng lại.
Chương trình cài đặt: ‘TEST’ là: ‘123’.
☞ x ≔ Chương trình cài đặt: ‘TEST’.
✎ viết: x, dừng lại.
/bin/bash
123