[ Văn bản ] = [ Văn bản ]

☞ x ≔ ‘abc’ = ‘abc’.
✎ viết: x, dừng lại.
☞ x ≔ ‘abc’ = ‘xxx’.
✎ viết: x, dừng lại.
Thật
Sai