[ Chương trình ] sử dụng: [ Văn bản ]

☞ f ≔ Tập tin mới: (Địa điểm /tmp: ‘x.ctr’).
f viết: ‘☞ x ≔ 123.’.
Chương trình sử dụng: (Địa điểm /tmp: ‘x.ctr’).
✎ viết: x, dừng lại.
123